Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on TUKIRANKA RY, sen kotipaikka on Pori ja toimipisteet Satakunnassa. Yhdistys tarjoaa palveluja valtakunnallisesti.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea mielenterveystyötä yhteistyössä alan eri yhdistysten ja yhteisöjen sekä virallisten tahojen kanssa ja luoda edellytyksiä mielenterveystyön kokeilu- ja kehittämishankkeille.


Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi järjestetään kuntoutukseen, asumiseen ja elämänlaadun kohottamiseen liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä sopeutumisvalmennus- ja virkistyspalveluita sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia mielenterveyteen liittyvistä asioista. Yhdistys hankkii mielenterveystoipilaille ja heidän omaisilleen asuntoja lyhyt- ja pitkäaikaisasumista varten ja järjestää heille tarvittavia tukipalveluita.


Toimintaansa varten yhdistys voi perustaa ja ylläpitää asuin- ja toimintakeskustiloja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksellä on oikeus järjestää keräyksiä ja arpajaisia.


Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muutoinkaan muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseniksi yhdistykseen voidaan kutsua yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa ansioituneita henkilöitä. Esitys kunniajäsenyydestä on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Kunniajäsenyyden hyväksyy yhdistyksen kevät- tai syyskokous hallituksen esityksestä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenelle on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä ei peritä liittymismaksua ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä erillistä jäsenmaksua.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-9 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttama toimihenkilö yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaliessa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhteystiedot

Tukiranka ry
Otavakatu 5, 28100 PORI

Yhdistyksen sääntömuutokset vahvistettu 30.10.2018 yhdistyksen syyskokouksessa.